Samenvatting van de realisaties op de vorigen semesters

Werkpakket 1: Projectbeheer

De officiële lancering van het project werd georganiseerd in het Cultureel Centrum Robert Hossein te Merville op 15/12/2017, in aanwezigheid van alle operatoren en partners en van de pers (57 aanwezigen). Alle projecten werden aan het publiek gepresenteerd.

Op 18/05/2018 vond in La Gorgue het lanceringscomité plaats bij projectleider Lys sans Frontières. Er werd vastgelegd om het project op 01/07/2017 te laten starten omdat de projectpartners reeds in de tweede helft van 2017 gestart zijn met acties en financieringen.

Er werden dertien werkmodules georganiseerd in de vorigen semesters voor een goede follow-up van het project GOLDEN LEIE-LYS.

Er werd gezamenlijk overeengekomen dat Lys sans Frontières zich zal bezighouden met het overleg voor de uitvoering van richtlijnen betreffende de communicatie en de bewegwijzering, die de bestemming als volgt zal definiëren: “Blik op de gouden rivier! ” op alle promotiemiddelen. Na een grondige analyse en gedetailleerde presentatie van de offertes kozen de projectpartners tijdens de werkgroep unaniem voor het bureau Little Big Idea. Samenstelling van het grensoverschrijdende communicatiecharter “CAP SUR LA RIVIÈRE D’OR ! / BLIK OP DE GOUDEN RIVIER!” in de eerste 2018-semester.

Er is een aan het project GOLDEN LEIE-LYS gewijde Facebook pagina gecreëerd. Iedere operator werd verzocht informatie over de vorderingen van zijn project hierop te vermelden.

De commercialisering en de marktplaats aan beide zijden van de grens werden aan beide zijden van de grens aan de verschillende actoren gepresenteerd en een speciaal aan dit thema gewijde werkgroep werd opgezet om de ervaringen en kennis van iedereen uit te wisselen en de vorderingen van het project te valideren.

Op 12/10/2018 vond in La Gorgue het laatste begeleidingscomité plaats bij projectleider Lys sans Frontières, met 24 mensen. De stad Erquinghem-Lys trekt zich terug uit het project, waardoor een budget van 30.602 EUR aan EFRO-fondsen vrijkomt.

Werkpakket 2: Communicatieactiviteiten

Lys sans Frontières startte de Facebook-pagina op voor het project GOLDEN LEIE-LYS zodat iedereen op de hoogte wordt gehouden van de acties bij de betrokken projectpartners. De officiële lancering vond plaats op 15/12/2017 in Merville samen met de projectpartners, de geassocieerde projectpartners, de partners en de pers (57 aanwezigen).

Na de opstart van de overheidsopdracht en de analyse van de verschillende offertes selecteerde de werkgroep die werkt rond de opstart van het grensoverschrijdende e-commerceplatform, het bureau dat samen met Lys sans Frontières rond dit project zal werken (bureau Clerc-com).

Samenstelling van het grensoverschrijdende communicatiecharter “CAP SUR LA RIVIÈRE D’OR ! / BLIK OP DE GOUDEN RIVIER!”: Na een grondige analyse en gedetailleerde presentatie van de offertes kozen de projectpartners tijdens de werkgroep unaniem voor het bureau Little Big Idea.

Opstart van een 2018-communicatiecampagne die zich erop richt om de grensoverschrijdende watergebonden activiteiten te promoten: reclamebijlagen, posts om social media, persberichten, artikels, placemats, flyers, persconferenties, …

Realisatie van de grensoverschrijdende toeristische kaart met herdruk 2019/2020 (onthaalpunten terug, evenals de toeristische bezienswaardigheden en de interessante plekjes). In juli 2018 werden er 7.500 kaarten gedrukt.

Promoten van elektrische pleziervaart en van NéoLys via de social media. LSF combineerde de inhuldiging van de NéoLys op 12/07/2018 met een persmoment in de jachthaven van Flandre Lys (Haverskerque).

TL en LSF organiseerden in La Gorgue en Kortrijk een opleiding rond social media waarbij 9 greeters en partners de kans kregen om kennis te maken met het gebruik van Facebook en Instagram.

Op initiatief van VNF werden enkele bloggers van « One Day One Travel » onthaald in de grensoverschrijdende Leiestreek om de bestemming te promoten bij het brede publiek (09/2019).

In oktober en november was Booot aanwezig op verschillende beurzen ter promotie van het vaartoerisme.

Werkpakket 3: Versterken van de aantrekkelijkheid van de Leievallei door de installatie van passende, complementaire infrastructuren en voorzieningen die het waternabije erfgoed valoriseren

De projectpartners gingen intern al even te rade voor de uitwerking van hun toeristische parcours. Er werd overeengekomen dat LSF de overheidsopdrachten zou uitsturen voor het communicatie- en bewegwijzeringscharter.

In het kader van de aanleg van een onthaalpunt keurde de Stad Komen-Waasten de inrichtingsplannen goed voor het toekomstige sanitaire blok, evenals het nodige budget.

De technische dienst van de Stad Komen-Waasten stelde een rapport op waarin aanbevelingen geformuleerd staan voor de uitrusting van het toekomstige sanitaire blok van het onthaalpunt. Er werd contact opgenomen met de SPW – DGO 2 – Direction de la Gestion des Voies navigables om informatie te verkrijgen over de bewegwijzering die ingepland moet worden op de site van het onthaalpunt en om een aanhangsel op te stellen voor de huidige concessieovereenkomst (nodig want dit gaat om de transformatie van de huidige aanlegplaats in Waasten in een onthaalpunt).

In het kader van het uitbreidingsproject van het Musée de la Vie Rurale, nam de gemeente Steenwerck gedurende het eerste jaar alle architecturale en technische studies op zich die nodig zijn voor de afronding van het project. De stad selecteerde het team voor de opvolging van de werkzaamheden en stelde de eerste schetsen voor de uitbreiding van het museum voor tijdens de officiële lancering van het project (15/12/2017). Tegelijkertijd zette ze de nodige administratieve stappen zoals de indiening van de bouwvergunning, de raadpleging van het veiligheidscomité en de raadpleging van het toegankelijkheidscomité. Op 19/06/2018 lanceerde ze de overheidsopdracht naar de bedrijven toe.

De stad Merville kocht de loods aan die in een clubhuis zal veranderen. De werkzaamheden verlopen in fases. De opdracht voor de aanleg werd gelanceerd en de opdrachtnemer werd geselecteerd. De interne werkzaamheden richten zich op de aanleg van de oevers rond de aanlegplaats.

Tijdens de bijeenkomst van 27/06/2018 gaf de gemeenteraad de burgemeester van stad Nieppe toestemming het convenant met VNF te ondertekenen, om tijdelijk de openbare waterwegen te bezetten voor de installatie van een aanmeerplaats. Na ontvangst van diverse offertes voor de drie projecten, zat het team van de Stad Nieppe op 9 juli samen om de toekomstige bedrijven aan te stellen. De werkzaamheden voor de aanleg van de oevers om de ponton te kunnen installeren, gingen half september 2018 van start en werden eind september 2018 beëindigd. Eind oktober 2018 werd ook de overdekte picknickplaats geïnstalleerd.

Gemeente Wielsbeke overlegde met Westtoer en vzw Yachtclub Ooigem over de opstart van de jachthaven. Vzw Yachtclub Ooigem stelde Jeroen TACK aan om een ontwerp uit te werken voor de site. De gegevens voor de omgevingsvergunning werden eind december gefinaliseerd. Op 14/12 was er ook een overleg met de Vlaamse Waterweg omtrent het aanmaken van de concessie voor het clubhuis.

In Gent waren er talrijke vergaderingen rond het project, bij Toerisme Gent. Het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent heeft een beslissing van niet-gunning voor de voetgangersbewegwijzering in de binnenstad genomen, omdat de ingediende offertes allemaal ver boven het vooropgestelde budget uitstaken. Er is nadien een nieuw bestek uitgeschreven en er is een offerte-aanvraag uitgestuurd. Na opening van de offertes blijken deze conform te zijn met de voorwaarden van het bestek. Het schepencollege heeft dan in zitting van 20/12/2018 tot gunning van het dossier voetgangersbewegwijzering beslist. De focus ligt op de bewegwijzering naar het water.

De DDTM vroeg aan de Stad La Gorgue om bijkomende studies en informatie voor te leggen. De firma SOCOTEC hield rekening met deze opmerkingen en vulde de toelatingsaanvraag verder aan met het oog op de Franse Wet rond het Waterbeheer. Zodra deze toelating binnen is, kan de stad starten met de werkzaamheden. De bouwheer werd aangesteld.

Er werd een ontwerp gerealiseerd voor de locatie van Booot in Gent. De bouwvergunning werd ingediend op 31/12/2018. De Stad Gent heeft normaal gezien maximum 105 dagen tijd om te beslissen, na de volledig- en ontvankelijkheidsverklaring van de omgevingsvergunningsaanvraag.

VNF en de projectpartners (Lys sans Frontières, Toerisme Leiestreek, Stad Gent, …) bundelden de krachten en ontvingen in september 2018 een aantal bloggers die hun achterban en community (Facebook, Instagram, blog) warm kunnen maken voor de culturele, landschappelijke en gastronomische rijkdom van de streek en de vele activiteiten die er plaatsvinden.

Werkpakket 4: Coördinatie van innoverende acties met betrekking tot het toeristisch onthaal en de ontwikkeling van toeristische “tools” (ICT innovatie rond informatie en communicatie)

De projectpartners Ville de Merville, Ville d’Aire-sur-la-Lys, Ville de Steenwerck en Stad Gent gingen intern al even te rade voor de uitwerking van hun toeristische parcours. In Merville de bewegwijzering zal de bezoekers wijzen op enkele opmerkelijke plekjes en vergezichten (foto’s uit de oude doos, achtergrond, toelichtingen, … in de drie talen).

In Steenwerck plaatste het bedrijf Maya Studio op de werf van de uitbouw van het Musée de la Vie Rurale een camera die in een “timelapse” de volledige realisatie zal filmen. Bij de stad Aire-sur-la-Lys werd er op 14/07/2018 een toeristische app uitgewerkt in de vorm van een module die onderdeel is van de app van de stad zelf waarbij men door middel van een GPS-wijzer langs verschillende parcours of naar een specifieke plek geleid wordt.

Booot werkte aan de voorbereiding van verdere uitwerking van het reservatieprogramma. Het digitaal platform wordt zo ontwikkeld dat Booot dit volledig in eigen beheer en in real-time zal kunnen bewerken en aanpassen.

Er werd overeengekomen dat Lys sans Frontières de overheidsopdrachten zou uitsturen voor het communicatie- en bewegwijzeringscharter: na een grondige analyse en gedetailleerde presentatie van de offertes kozen de projectpartners tijdens de werkgroep unaniem voor het bureau Little Big Idea. De operatoren Lys sans Frontières, steden Aire-sur-la-Lys, Gent, Merville, Nieppe, Steenwerck en Booot zullen instaan voor de financiering van het handvest. Voortaan beschikken de projectpartners over een richtinggevend document waarmee ze de visuele samenhang bij de verschillende dragers kunnen garanderen.

Werkpakket 5: Verbeteren van de energetische prestaties van de uitbatingen vanuit een logica gericht op innovatie die bijdraagt tot duurzame ontwikkeling (electro-motoren, zonnepanelen, …)

De opstart van een vloot met elektrische boten van Booot.be werd vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met de Communauté de communes Flandre Lys. Deze laatste verbond zich ertoe om met eigen middelen de aanlegplaatsen te financieren voor het onthaal van de huurders in de jachthaven Flandre Lys in Haverskerque.

Booot deed marktonderzoek voor de aankoop van zijn materiaal op verschillende beurzen (niet gefinancierd binnen het project). Het bedrijf kocht de batterijpakketten, regelmodules, laders en technisch / elektrische randapparatuur aan voor de ombouw van 9 elektrische sloepen.

Lys sans Frontières heeft de leverancier OXOON gekozen voor de aankoop van de 100% elektrische riviershuttle. De eerste boot werd afgeleverd op 27/06/2018 door de bouwer Jean-Luc Tardy en de tests vonden plaats in Sailly-sur-la-Lys, Merville en Haverskerque.

De NéoLys-boot ging voor het eerst te water in de jachthaven van Flandre Lys. Tijdens het zomerseizoen in 2018 werd hij ingezet vanaf de aanmeerplaats in Saint-Venant gelegen langs de EV5 richting Thiennes en Aire-sur-la-Lys. Deze pendeldienst werd bijzonder gesmaakt door het brede publiek (237 mensen maakten er gebruik van). Om de NéoLys op de juiste manier te kunnen aanbieden (onthaal van de klanten en beheer van het verhuur) werden er twee jobstudenten aangeworven tijdens juli en augustus.

Met het oog op de waterrecreatie bij het onthaalpunt kocht de Stad Merville tweedehandsmateriaal aan in augustus 2018: een waterfiets en 2 elektrische bootjes.